News letter
Bezpłatny Poradnik

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów i osób do kontaktu

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych osób występujących w roli:

 • kontrahentów będących stronami relacji z nami oraz potencjalnych kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność będące wspólnikami spółek prawa cywilnego),
 • osób reprezentujących aktualnych i potencjalnych kontrahentów instytucjonalnych (osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów w formie spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń itp.),
 • osób wskazanych przez aktualnych i potencjalnych kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji łączących nas umów/relacji handlowych (np. członkowie zespołów projektowych, osoby obsługujące bieżące kontakty, w tym zamówienia bądź reklamacje itp.),

jest Spółka z Grupy Kapitałowej NASTER S.A., z którą łączy Państwa relacja biznesowa, a to:

 1. NASTER S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000973121; lub
 2. Naster Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000679673; lub
 3. N Development sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000801484.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod następującym adresem e-mail: rodo@naster.pl

Ponadto, informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy lub do podjęcia określonych czynności przed jej zawarciem takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów etc. (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy);
  • wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości bądź innych przepisów szczególnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego),
  • realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów bądź interesów osoby trzeciej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interesy Administratora). Takimi uzasadnionymi interesami są:
   • umożliwienie kontaktowania się, w tym wymiana korespondencji oraz prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów służących umożliwieniu nam kontaktu z kontrahentami, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą,
   • zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, w tym weryfikacja kontrahentów w publicznych i komercyjnych rejestrach,
   • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami,
   • prowadzenie działań w postaci marketingu bezpośredniego,
   • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do nas oraz zapewnienie ochrony informacji których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę, realizowane np. poprzez monitoring.
    o marketingowych tj. prowadzenia komunikacji marketingowej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda);
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych i rachunkowych), do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
  Dane osobowe zgromadzone przy użyciu monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
 3. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), usługi ochrony osób i mienia, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.
 4. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania i organy administracji publicznej (np. ZUS, Urzędy Skarbowe).
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), a także prawo do przenoszenia danych (tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody).
 6. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W przypadku kontaktowania się z nami w imieniu kontrahenta, Państwa dane mogły nam zostać udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas relacji biznesowej. Kiedy kontakt jest inicjowany przez nas to Państwa dane w wybranych przypadkach mogą pochodzić również z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.
 9. W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, bądź też może być Państwa obowiązkiem służbowym. Podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie stosownych przepisów prawa.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji. Pliki cookies własne oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych.
Dowiedz się więcej: polityka prywatności, zarządzaj ciasteczkami

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies?

Zapisz